ประเภทการประกันภัยรถยนต์, ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ กับ Asn Broker (asnbroker)

ประเภทการประกันภัยรถยนต์ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ กับ asnbroker

จากครั้งที่แล้วที่เราได้กล่าวถึงความหมายการประกันภัยรถยนต์ไปแล้ว วันนี้เราจะมาพูดถึงการประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆ และลายละเอียดย่อยของการประกันภัย

ประเภทของประกันภัยรถยนต์

1. การประกันภัยภาคบังคับ

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า “ประกัน พ.ร.บ.” เป็นการประกันภัยที่กฏหมายบังคับให้รถทุกคัน ทุกประเภท ต้องทำประกันภัย (ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) เพื่อให้ความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงที และเป็นหลักประกันแก่สถานพยาบาลทุกแห่งว่าได้รับค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ให้ การรักษาแก่ผู้ประสบภัยจากรถแน่นอน

2. การประกันภัยภาคสมัครใจ

การประกันภัยประกันภัยรถยนต์ซึ่งเป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อ (ผู้เอาประกัน) และผู้ขาย (บริษัทประกันภัย) โดยเป็นการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัยตามความต้องการที่เหมาะสมของผู้ ซื้อ (ผู้เอาประกันภัย )

การประกันภัยรถยนต์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 • การประกันภัยประเภทไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ จะคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือขับขี่โดยได้รับ ความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย
 • การประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ จะคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้นในขณะที่บุคคลที่ระบุชื่อใน กรมธรรม์เป็นผู้ขับขี่ แต่ถ้าไม่ใช้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้าร่วมรับผิดชอบต่อ ความเสียหายส่วนแรก ด้วย
การประกันภาคสมัครใจนั้น สามารถแบ่งตามประเภทกรมธรรม์ลงไปได้ดังนี้

2.1 กรมธรรม์ประเภทสมัครใจ ประเภท 1

 • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

2.2 กรมธรรม์ประเภทสมัครใจ ประเภท 2

 • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

2.3 กรมธรรม์ประเภทสมัครใจ ประเภท 3

 • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

2.4 กรมธรรม์ประเภทสมัครใจ ประเภท 4

 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

2.5 กรมธรรม์ประเภทสมัครใจ ประเภท 5

แบบประกัน 2 พลัส (2+)

 • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความ รับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีชนกับยานพาหนะทางบก (กรณีชนกับยานพาหนะทางบกและเป็นฝ่ายผิด จะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกต่อความเสียของตัวรถยนต์ผู้เอาประกันภัย ไม่เกิน 2,000 บาท)
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

แบบประกัน 3 พลัส (3+)

 • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความ รับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีชนกับยานพาหนะทางบก (กรณีชนกับยานพาหนะทางบกและเป็นฝ่ายผิด จะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกต่อความเสียของตัวรถยนต์ผู้เอาประกันภัย ไม่เกิน 2,000 บาท)
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองสำหรับประกันภัยภาคสมัครใจประเภทต่างๆ
ความคุ้มครองประเภทต่างๆ อนุสัญญาหรือเอกสารแนบท้าย
ประเภทประกันภัย ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย
 หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก
ความเสียหาย
ต่อตัวรถยนต์
ความสูญหายและไฟไหม้
ของตัวรถยนต์
อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ประกันตัผู้ขับขี่
1 O O O O O O O
2 O O O O O O
3 O O O O O
4 O
5 (2+) O O O * O O O O
5 (3+) O O O * O O O
หมายเหตุ * กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกและเป็นฝ่ายผิด จะต้องรับผิดชอบค่าเสียความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ผู้เอาประกันภัยไม่เกิน 2,000 บาท
ครั้งหน้าเราจะมาพูดถึง ความคุ้มครองต่างๆ สำหรับประกันภัยรถยนต์ ประเภทต่างๆ กันนะครับ ว่าแต่ละอย่างมีอะไรกันบ้าง

ที่มา : www.asnbroker.co.th
 
ประกันภัยรถยนต์, ประกันรถยนต์ ,ประกันชั้น1, โบรกเกอร์, ประกันชั้น2,ประกันชั้น2พลัส, ประกันชั้น3,ประกันชั้น3พลัส, ต่อประกันรถยนต์, broker,ประกันรถเก๋ง,ประกันรถกระบะ, ประกันรถยนต์ชั้น1,ชั้น2พลัส,3พลัส,บริษัทประกันภัยรถยนต์,ประกันรถกะบะ,พรบ.รถยนต์

Comments are closed.